בר אבידן -מאמינה באהבה

אנשים רבים
עוברים בשבילי
חייך,
מעטים
משאירים עליהם
את טביעות
רגליהם.