בר אבידן -מאמינה באהבה

*(היא)*
רואה אותךעומד קרוב אליהנושק להנשיקות קטנותבעורףבמקום שאני אוהבתבדיוק כמושהיית נושק ליהלב שלי אומר:"לכי מכאן"ואני מרגישהאת פירפוריוואת משאבת הדםעובדת כמשוגעת
*(הוא)*
אני עוצם את עיניימנשק את האחרתבדיוק כמושאת אוהבתבמקום שאת אוהבתמדמייןשזו אתרוצה שתראיכי במשחק הזהשבינו לבינהאיני מוכן להיות הראשוןשיאמר:"אוהב אותך"
*(היא)*
יוצאת לרחובבהליכה מהירהשהופכת לריצהוהגשם יורד מלמעלהעוטף את כולישוטף את כולינמהל בדמעותייואני עומדת באמצע הרחובוצועקת לשמים:"אני אוהבת אותך"
*(זר)*
הוא בא במכונית לבנהמפלס את דרכובין טיפות הגשם הזועףשמרביצות ללא הרףעל חלונוומנצחות בגדול את התחרותעם המגבים שלוהוא לא רואה אותהעומדת באמצע הרחוב
*(היא)*
איני רואהאת פנסי המכונית הלבנהאיני שומעתאת רעש הצופריםשל המכוניות מסביברק שומעתאת טיפות הגשםשיורדות ללא הפסקעל ראשיוכל אותו הזמןאני צועקת לשמים:"אני אוהבת אותך"כי במשחק הזה בין המיניםשל מי אומר ראשוןלא איכפת לי להפסיד
*(הוא)*
אני רואהאת המכונית הלבנהדוהרת לעברהושומעאת הצעקה שלההחוזרת על עצמה"אני אוהבת אותך"ורגע לפני שאני מצליחלהגיע אליהלפלס דרכי בין כולםאני נעמד באמצע הרחובוצועק לה חזרה:"אני אוהב אותך"אני אוסף אותהבין זרועותייוהיא לוחשת לי:"ניצחת,אני אמרתי ראשונה"ואני עונה לה:"אני ניצחתיכי יש לי אותך"
ב.א.מאמינה באהבה