on
יוני 1, 2018
*(היא)*
רואה אותךעומד קרוב אליהנושק להנשיקות קטנותבעורףבמקום שאני אוהבתבדיוק כמושהיית נושק ליהלב שלי אומר:"לכי מכאן"ואני מרגישהאת פירפוריוואת משאבת הדםעובדת כמשוגעת
*(הוא)*
אני עוצם את עיניימנשק את האחרתבדיוק כמושאת אוהבתבמקום שאת אוהבתמדמייןשזו אתרוצה שתראיכי במשחק הזהשבינו לבינהאיני מוכן להיות הראשוןשיאמר:"אוהב אותך"
*(היא)*
יוצאת לרחובבהליכה מהירהשהופכת לריצהוהגשם יורד מלמעלהעוטף את כולישוטף את כולינמהל בדמעותייואני עומדת באמצע הרחובוצועקת לשמים:"אני אוהבת אותך"
*(זר)*
הוא בא במכונית לבנהמפלס את דרכובין טיפות הגשם הזועףשמרביצות ללא הרףעל חלונוומנצחות בגדול את התחרותעם המגבים שלוהוא לא רואה אותהעומדת באמצע הרחוב
*(היא)*
איני רואהאת פנסי המכונית הלבנהאיני שומעתאת רעש הצופריםשל המכוניות מסביברק שומעתאת טיפות הגשםשיורדות ללא הפסקעל ראשיוכל אותו הזמןאני צועקת לשמים:"אני אוהבת אותך"כי במשחק הזה בין המיניםשל מי אומר ראשוןלא איכפת לי להפסיד
*(הוא)*
אני רואהאת המכונית הלבנהדוהרת לעברהושומעאת הצעקה שלההחוזרת על עצמה"אני אוהבת אותך"ורגע לפני שאני מצליחלהגיע אליהלפלס דרכי בין כולםאני נעמד באמצע הרחובוצועק לה חזרה:"אני אוהב אותך"אני אוסף אותהבין זרועותייוהיא לוחשת לי:"ניצחת,אני אמרתי ראשונה"ואני עונה לה:"אני ניצחתיכי יש לי אותך"
ב.א.מאמינה באהבה
TAGS
RELATED POSTS
מה יהיה אם

נובמבר 21, 2023

מציאות אחרת

נובמבר 21, 2023

העולם יחכה

נובמבר 20, 2023

בר אבידן
Toronto, Ontario

תמונת פניי לא מופיעה כאן. פרט לשמי, זו אני על כל סערות הרגש שבי. אני מחליפה את התמונה מידי פעם. זה כמו להחליף בגד, או צבע של לק, ובעיקר צבע של הנפש. זה מעין מסע שלי אל עצמי, כל פעם אני משלימה פיסת פאזל אחרת ומתייצבת איתה. אז חזרתי שוב להיות זו שכותבת, כי זאת מי שאני באמת.בר

הרשמו לקבלת הסיפורים למיייל שלכם