Browsing Tag

נפש פצועה – קצרצרים

נשמה פצועה- קצרצרים

מנשק אותה

on
ספטמבר 19, 2022

הוא עוצם את עיניוכל הרגש שלו מתרכזבזוג שפתיו הבשרניותשעומדות לנשק אותה.

הוא כל כך מלאבאהבה אליהשאינו מוצא את המיליםלהביע אותן,ולכןהוא כותב אותןבשפתיועל שלה.

הוא לא יודע,שבאותו זמן עצמוהיא עוצמת עיניה,כדאי לא…

נשמה פצועה- קצרצרים

מתגעגעת

on
ספטמבר 19, 2022

היא מתגעגעת לדברים הקטנים,

דברים שהיו לה כל כך מובנים.

מתגעגעת לשיחות חולין על מי יביא את הילדים,

מי יעבור בסופר להביא חלב.

ידעה שגם בשעת ערב מאוחרת היא יכולה לבקש

שיעבור בסופר פארם…

נשמה פצועה- קצרצרים

שומרת עליך

on
ספטמבר 17, 2022

איך בדיוק

את שומרת עליי

בכך שאת

מתרחקת?

הרי בכל מקרה

יש בינינו

מרחק

של נגיעה.

ושוב אני מסבירה,

שעל הלב שלך

אני שומרת,

זה שמתאהב.

יופי,

אתה רוטן מולי,

את לא חושבת

שזה כבר מאוחר מידי.

זה,

כי אתה

לא מקשיב

למילים שלי.

באמת?

בגלל שאני כן מקשיב

למילים שלך,

אני…